Vitaal & Weerbaar

Online test voor stress, leefstijl en hartrisicoPrivacy

Deze online risicotest is een product van de MyCLIC BV. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige gegevens. In dit reglement staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Gebruik maken van de online risicotest

Dit reglement is gebaseerd op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het doel van dit reglement is regels te geven voor een zorgvuldige registratie van persoonsgegevens.

De verwerking van uw persoonsgegevens heeft als doel u inzicht te geven over het risico op hart-en vaatziekten op basis van uw stress- en leefstijl en hartrisicoscore. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

De verzamelde en geaggregeerde gegevens worden tevens gebruikt voor wetenschappelijke doeleinden teneinde maatschappelijke trends te ontdekken en adviezen te kunnen geven die een gezonde leefstijl bevorderen.

Bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift of krachtens overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.

SmartVitaal heeft de mogelijkheid de gebruiker informatie en aanbiedingen te sturen m.b.t. gezonde leefstijl en stressvermindering. Hieronder valt ook het ontvangen van de nieuwsbrief van SmartVitaal en tips en adviezen op het gebied van vitaliteit.

Beveiliging

De verantwoordelijke draagt zorg voor de naleving van de wet en het reglement en treft daartoe voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van de gegevens tegen verlies of aantasting en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Anonieme informatie surfgedrag

We wijzen u er verder op dat we geanonimiseerde statistische informatie over het surfgedrag van bezoekers verzamelen. Dit doen we om de diensten en het platform optimaal af te kunnen stemmen op de wensen van bezoekers. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een bezoeker te identificeren, maar ook hiervan vinden we het zorgvuldig om dit te melden.

Cookies

Om het gebruik van de website te vergemakkelijken maken we gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de bezoeker worden gezonden en worden opgeslagen op de harde schijf. Met behulp van cookies wordt geregistreerd hoe en wanneer een bezoeker een website gebruikt. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. De bezoeker wordt er op gewezen de mogelijkheid te hebben zijn browser zodanig in te stellen dat cookies worden geweigerd.

Intrekken toestemming of uitschrijven

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@mijnclic.nl of per post. Ons postadres: MyCLIC B.V., Veemkade 562, 1019 HM, Amsterdam.